+420 777 220 895
lety@balonem.cz

Všeobecné smluvní podmínky

Níže jsou uvedeny všeobecné smluvní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností BALONEM.CZ s.r.o. a objednatelem nebo příjemcem letenky na let balónem.

Všeobecná ustanovení

Společnost BALONEM.CZ s.r.o., DIČ: 28114256 se sídlem Háječek 509, 37 821 Kardašova Řečice, 37 821, Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17982. Společnost je oprávněna provozovat Obchodní provoz balónů v souladu s nařízením Komise (EU) 2018/395 o letovém provozu. Dále organizace splňuje podmínky pro provádění seznamovacích letů dle nařízení Komise
(EU) č. 1178/2011 za účelem propagace sportovního či rekreačního létání s cílem získat nové členy či zájemce o výcvik (nařízení (EU) č. 965/2012).

Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností BALONEM.CZ a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije (dále klient). Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.
Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách www.balonem.cz.

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi spol. BALONEM.CZ a klientem vzniká zaplacením celé kupní ceny letenky. Klientem je myšlena osoba nebo firma, která služby společnosti BALONEM.CZ kupuje nebo využívá. Koupí letenky nebo rezervací termínu služby klient potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami.

Objednávkou služby souhlasí klient s tím, že údaje o jeho osobě budou u firmy BALONEM.CZ uchovávány v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. BALONEM.CZ se zavazuje, že bude používat tyto údaje pouze pro vlastní potřebu a nebude je předávat dále třetím osobám.

Předmět smlouvy

Předmětem smluvního vztahu je závazek spol. BALONEM.CZ zajistit a dodat služby popsané dále a specifikované v objednávce a jejím potvrzení a závazek klienta zaplatit za poskytnutí těchto služeb spol. BALONEM.CZ sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít.

Letenka na let balonem

Klient může využít službu pouze s platnou letenkou na vyhlídkový let balónem vydanou společností BALONEM.CZ.

Objednávka letenky

Klient si může objednat letenku na stránkách www.balonem.cz. Po zpracování objednávky je letenka vystavena a klientovi jsou předány nebo zaslány další informace.

Dodání letenky

Letenka je na základě objednávky klienta a zaplacení předpisu k úhradě, zaslána prostřednictvím spedičních společností. Společnost BALONEM.CZ nenese odpovědnost za případná zpoždění vzniklá při spedici. Odesílaná zásilka obsahuje objednaný počet letenek a daňový doklad.

Ceny letenek

Ceny nabízených služeb jsou uvedeny na internetových stránkách BALONEM.CZ. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena na dokladu o prodeji nebo na předpisu k úhradě. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být kupujícím uhrazena pouze bezhotovostním převodem.

Let Balónem

Letenka opravňuje cestujícího k letu horkovzdušným balónem v délce trvání cca 60 minut. Po přistání bude pasažér dopraven zpět na místo startu. Cena letenky dále obsahuje zákonné pojištění všech pasažérů, křest prvoletců a přípitek sektem po přistání.

Platnost letenky a její prodloužení

Letenka je platná 24 měsíců od data jejího vystavení.

Pokud klient nevyužije letenku do konce doby platnosti, může před vypršením platnosti kontaktovat klientské centrum a prodloužit platnost letenky jednorázově o max. 6 měsíců.

Odstoupení od smlouvy - stornování letenky

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má klient v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí letenky. V takovém případě klient písemně kontaktuje prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (musí být totožné s číslem účtu, ze kterého byla klientem uskutečněna platba za služby). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Klient, v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí spol. BALONEM.CZ vydat vše, co nákupem získal. Peníze se vrací osobě nebo firmě, která letenku zakoupila do 14 dnů po obdržení vrácené letenky a to výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta.

Rezervace termínu letu, změny a zrušení rezervace

Rezervace termínu letu probíhá e-mailem, uvedeném na letence. Rezervaci doporučujeme provádět nejméně 14 dní před plánovaným termínem letu. Při rezervaci je klient povinen uvádět pravdivé údaje (jméno, příjmení, kontaktní údaje, hmotnost). O uskutečněné rezervaci termínu letu je klient informován formou e-mailu.

Zrušení rezervace termínu letu klientem

Klient je oprávněn zrušit rezervaci termínu letu nejpozději 2 dny před sjednaným termínem letu a sjednat v rámci doby platnosti letenky termín nový. Zrušení termínu rezervace probíhá e-mailem uvedeném na letence. Zrušení rezervace termínu letu v době kratší než 2 dny před sjednaným termínem letu není možné. Pokud se klient nedostaví na místo setkání, letenka bude zrušena bez náhrady.

Zrušení rezervace termínu letu poskytovatelem.

  • Spol. BALONEM.CZ je oprávněna zrušit rezervaci z technických důvodů nejpozději 2 dny před sjednaným termínem letu, klient bude informován SMS zprávou nebo telefonicky.
  • Spol. BALONEM.CZ je oprávněna zrušit rezervaci v případě nepříznivého počasí nejpozději 2 hodiny před plánovaným časem setkání na let, klient bude informován SMS zprávou nebo telefonicky.
  • Spol. BALONEM.CZ je oprávněna zrušit rezervaci na místě setkání, pokud pilot rozhodne o zrušení letu z důvodu bezpečnosti nebo při změně meteorologických podmínek.

Ve všech uvedených případech nevzniká právo klienta na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. náklady na dopravu na místo setkání). Klient má nárok na sjednání nového termínu letu v rámci platnosti letenky, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti letenky, tak nejbližší možný termín.

Děti v koši balónu.

Minimální výška dítěte musí být 120 cm. Děti a mladiství ve věku musí mít písemný souhlas zákonného zástupce. Minimální věk dítětě pro let balónem: 8 let.

Zdravotní omezení

Z bezpečnostních důvodů nemohou být přepravovány těhotné ženy. Před letem by se měli se svým ošetřujícím lékařem poradit klienti s onemocněním srdce, krevního oběhu, s plicním onemocněním a onemocněním pohybového ústrojí. Klient je povinen informovat spol. BALONEM.CZ o svých zdravotních omezeních, případně o snížené pohyblivosti (kolena, kyčle, páteř, kloubní náhrady... ). Letu balónem se účastní klient na vlastní odpovědnost. Měl by být fyzicky zdatný a je zcela na jeho zvážení, zda může aktivitu absolvovat. V případě jakýchkoliv pochybností je dobré konzultovat situaci se spol. BALONEM.CZ.

Pilot má právo vyloučit z přepravy těhotnou ženu, klienta u kterého existuje podezření na požití alkoholu nebo drog, klienta se sníženou pohyblivostí popř. klienta, který není schopný zaujmout bezpečnou přistávací pozici (podřep,…) - zaplacená letenka v takovém případě propadá bez náhrady.

Oděv a zavazadla klienta

Je doporučeno pohodlné, tmavé, sportovní oblečení a pevné boty (tenisky). Oděv může být během letu a přistání znečištěn.

Filmování a fotografování je povoleno. Pouze domácí video pro vlastní potřebu. Za kamery, brýle, fotoaparáty a podobné předměty spol. BALONEM.CZ nemůže převzít žádné ručení. Vezme-li klient uvedené předměty s sebou, pak je sám odpovědný za jejich bezpečné opatrování během celého letu balónu, včetně fáze přípravy, startu a přistání, jakož i během jízdy autem na místo startu a z místa přistání zpět na místo setkání. Za poškození a zranění způsobená přístroji některého z klientů ručí klient, který veze tyto přístroje s sebou.

Podle leteckého zákona jsou klienti povinni podrobit se bezpečnostní prohlídce, aby se vyloučila možnost přepravy nebezpečných předmětů (zbraně, výbušniny, hořlaviny, sklo, stoličky...).

Pilot má právo vyloučit z přepravy klienta, který má nevhodné oblečení a obuv - zaplacená letenka v takovém případě propadá bez náhrady.

Povinnosti klienta

Při rezervaci termínu letu je klient povinen uvádět pravdivé údaje - jméno, příjmení, kontaktní údaje, hmotnost, informace o zdravotním stavu.
V zájmu bezproblémového a bezpečného průběhu letu musí klient uposlechnout všech pokynů pilota a posádky a to při přípravě balónu na startovní ploše, před letem, při letu, při přistání a po přistání. Zejména je třeba dbát na zaujmutí bezpečné polohy pro přistání: držet se oběma rukama textilních úchytů uvnitř koše, zaujmout polohu v podřepu, odstranit všechny předměty zavěšené na těle (pásy a popruhy, tašky, brašny, fotoaparáty atp.)

Pilot má právo vyloučit z přepravy klienta, který uvedl nepravdivé údaje o svém zdravotním stavu a hmotnosti, popř. klienta který není schopný porozumět pokynům pilota a posádky - zaplacená letenka v takovém případě propadá bez náhrady.

Pojištění klienta

Každý klient je řádně pojištěn dle platných zákonů.

Škodní událost nebo zranění musí být nahlášeny bezprostředně po ukončení letu pilotovi. Na pozdější reklamace (oznámení) nebude brán zřetel.

Reklamace a stížnosti

Nejjednodušší způsob, jak vyřešit problém, pokud se objeví, je kontaktovat telefonicky spol. BALONEM.CZ.